താളുകള്‍

Tuesday, October 10, 2017

സംസ്ഥാന ശാസ്ത്രോത്സവം 2017-18

സംസ്ഥാന ശാസ്ത്ര ഗണിതശാസ്ത്ര സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പ്രവൃത്തിപരിചയ ഐ ടി മേള 2017

Click on the tab for the Programme Notice(pdf format) ..... Programme may change if situation demands .....

ഈ വര്‍ഷത്തെ സംസ്ഥാന ഐ ടി മേള നവംബര്‍ 24 മുതല്‍ 26 വരെ നടക്കാവ് ഗേള്‍സ് എഛ്.എസ്.എസ് ഇല്‍

Click on the tab for the id CARD(pdf format) .....

സംസ്ഥാന ശാസ്ത്രോത്സവം 2017-18
മത്സരാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള ID Card Format ന്

2017-18വര്‍ഷത്തെ കോഴിക്കോട് റവന്യൂ ജില്ലാ മേളയില്‍ നിന്നും സംസ്ഥാന തലത്തിലേക്ക് വിജയിച്ചവരുടെ പേര് വിവരങ്ങള്‍ RESULTS 2017ടാബില്‍ നിന്നും download ചെയ്യാം
⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛
RESULTS 2017 ടാബില്‍ നിന്നും pdf format ല്‍ results 
downloadചെയ്യാവുന്നതാണ്.
⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛
             STATE IT MELA 2017-18 - PROGRAMME SCHEDULE


             ATTENTION please..........
⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛
             STATE IT MELA 2017-18 - PROGRAMME SCHEDULE

            2017-18വര്‍ഷത്തെ കോഴിക്കോട് റവന്യൂ ജില്ലാ മേള
കോഴിക്കോട് റവന്യൂ ജില്ലാ മേള


                                                              Digital painting going on .....
                                                IT Quiz going on .....Muhammad Ali(MT Wynad)
 
 Webpade Designing going on .....